ALBATROS TURİZM YAT VE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN PERSONEL AYDINLATMA METNİ

 1. TANIMLAR

a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

c) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi. Bu aydınlatma metni kapsamında çalışan adayı, çalışan, stajyer ve stajyer adayını,

d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 • VERİ SORUMLUSU VE İLGİLİ KİŞİ KİMLİĞİ

İşbu aydınlatma metni, 07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır.) Türkiye’de kurulu ALBATROS TURİZM YAT VE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, çalışanlarına(stajler dahil) ve çalışan adaylarına, aday stajyerlere ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak çalışanların aydınlatılması amacı ile Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda “Şirket” tarafından güncellenecek ve güncel hali yayımlanacaktır.

 • VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEP

“Şirket”, “İlgili Kişi”lerin verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

İlgili kişilerin kişisel verileri;

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,
 • Şirket’e elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Şirket adına işletilen hesaplar kanalı ile,
 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, bilgi formları da dahil tüm iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim kanalları aracılığı ile,
 • Referans kişiler aracılığı ile,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirket tarafından yapılan araştırmalar ile,
 • İşe giriş öncesi ve sonrasında doldurdukları ve ya teslim ettikleri evrakları ile,
 • Görsel ve işitsel kayıt sistemleri,
 • Personel Devam Kontrol sistemleri,

toplanmaktadır.

Şirket olarak, çalışanın özlük dosyasında veya elektronik olarak muhafaza edilen tüm kişisel veriler,, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi, çalışanlarımıza karşı yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, işe alım araştırmalarının desteklenmesi, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, çalışmaların ispatlanması, çalışma saatleri ile günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitiş saatlerinin tespiti, devamsızlık kontrolü, puantaj kayıtlarının denetlenmesi, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara gerekli bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi gibi amaçlarla elektronik olan veya olmayan bir şekilde , KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenip ve muhafaza edilmektedir.

HUKUKU DAYANAKLAR

 • TC Anayasası
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı,
 • İş Mevzuatı
 • Vergi Mevzuatı,
 • Borçlar Hukuku Mevzuatı,
 • Ticaret Hukuku Mevzuatı,
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı
 • Gıda Mevzuatı
 • Çevre Mevzuatı
 • Özel Güvenlik Kanunu
 • Sivil Savunma Kanunu
 • KVKK
 • Kimlik Bildirim Kanunu
 • Tebligat Kanunu
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlen-Mesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Müca-Dele Edilmesi Hakkında Kanun
 • Elektronik İletişim İle İlgili Mevzuat Vs. İlgili Tüm Mevzuatlar

İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER

 1. VERİ KATEGORİSİ:                    KİMLİK: 

 Adı, soyadı, doğum tarihi, milliyeti, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, ehliyet sureti, evlilik cüzdanı, eş ve çocuklarının adı, soyadı, doğum tarihleri, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının adı, soyadı, ehliyet bilgileri

 • VERİ KATEGORİSİ:                    İLETİŞİM

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri dahili telefon numarası ve kurumsal e-posta adresi, acil durumlarda ulaşılabilecek yakınlarının telefon numarası, izinde bulunacağı adres bilgisi ve telefon numarası

 • VERİ KATEGORİSİ:                    FİNANSAL VERİ:

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, BES tutarı,

 • VERİ KATEGORİSİ:                    CEZA MAHKÛMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ:

Eski hükümlü olma durumu, sabıka kaydı

E) VERİ KATEGORİSİ:                    SAĞLIK BİLGİLERİ:

Engellilik durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, portör raporu, geçici veya sürekli iş göremezlik raporu, uyuşturucu testi, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, psikoteknik

 • VERİ KATEGORİSİ:                    HUKUKİ İŞLEM:

Adli makamlarla yazışmalardaki ve dava dosyasındaki bilgiler

 • VERİ KATEGORİSİ:                    MESLEKİ DENEYİM:

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, aldığı kurslar, eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı İmzalı katılım formu, stajyer durumu

 • VERİ KATEGORİSİ:                    GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR:

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

 • VERİ KATEGORİSİ:                    ÖZLÜK:

Özgeçmiş bilgileri, aylık performansının değerlendirilmesi, hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgileri, deneme süresi değerlendirme formu, sicil no, ünvanı, departmanı ve birimi, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik tahsis numarası, sosyal güvenlik sicil numarası, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, izin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, kullandığı gün sayısı, izne çıkış nedeni, mazeret izinleri bilgisi, asgari geçim indirimi bilgisi, maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, banka hesap cüzdanı, IBAN no, referans bilgileri, çalışma şekli, son çalıştığı şirket bilgileri, zimmet formu, SRC Belgesi

 1. VERİ KATEGORİSİ:                    BİYOMETRİK VERİ:

Yüz tanıma bilgileri, parmak okutma bilgileri

 • VERİ KATEGORİSİ:                    LOKASYON:                                                                        

Bulunduğu konum

 • VERİ KATEGORİSİ:                    İŞLEM GÜVENLİĞİ:

Çalışan internet erişim logları, giriş-çıkış loğları

 • VERİ KATEGORİSİ:                  RİSK YÖNETİMİ 

Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler vb.

 • FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ:  

Çalışan günlük giriş-çıkış verileri

 • VERİ KATEGORİSİ:                    FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR: 

Dini

 • VERİ KATEGORİSİ:                    DİĞER:

Askerlik tecili, boyu, kilosu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, araç plakası, araç km bilgisi, meslek odaları birliği

 • VERİ TOPLAMA VE İŞLEME AMACI

Kanun’a göre elektronik veya basılı olarak muhafaza edilen, “İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” başlıklı listede belirtilen, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen her türlü veri “Kişisel Veri” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler, kanunların gerekli kılması durumunda ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek olup hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi(Giriş – Çıkış takibi için PDKS (Personel Devam Kontrol Sistemi) , giriş-çıkışların tek bir yerden yapılmasını sağlamak, yangın vb. gibi olağandışı acil durumlarda bina içerisinde kimlerin olduğunu tespit edebilmek amacıyla,)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi(İş sözleşmesinin devamı sırasında ve sona ermesi üzerine şirket mail kutusunun kontrolü ile internet trafiğinin takibi ve internet giriş loglarının tutulması yoluyla,)
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi(Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti, uygun olmadığınıza karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,)
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi(personellerimize isimlik takılması)
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temin
 • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Şirket’in sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere tüm dijital ve basılı ortamlarda, fotoğraf, video ve kişisel verilerinin reklam amacıyla,
 • KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Ücret  hesabı açılması amacıyla bankalarla,
 • Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,
 • Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,
 • İştirak sahibi olduğumuz şirketlerde, görevlendirme ile çalışacak ilgili kişilerin bilgilerini görev alacağı firmalarla,
 • Şirket kuralları ve ilgili kanunlar çerçevesinde giriş yapılan internet sitelerinin logları bilişim teknolojileri danışmanı ile,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, iş yeri hekimi, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,
 • Veri sorumlusu adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla,
 • Veri sorumlusunun kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya başta olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim ve danışmanlık firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,
 • Şirketimizin hizmetlerimizin tanıtımı için zaman zaman yazılı ve görsel basınla,
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle,
 • Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,
 • Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütebilmesi için Kişisel verilerinizin iş ortaklarımız ile paylaşılması
 • Sağlık verileriniz, işe alım sürecinde ve periyodik sağlık kontrolleri için işyeri hekimimiz ile
 • İş sözleşmesinin devamı veya sona ermesini takiben gerekli olması durumunda, herhangi bir dava vb. gibi durumlarda, ilgili davanın amacı ile kısıtlı olmak şartı ile kişisel verileriniz şirket avukatlarımız ile ,
 • IT Destek Hizmetleri amacıyla bilgi işlem müdürü, yazılım destek, bilgi teknolojileri danışmanı
 • Seyahat, eğitim, toplantı katılım vb. gibi organizasyonlar için seyahat acentenleri, organizasyonu yapan firmalarla,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.
 • KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ:
 • Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca Gerekli her türlü kanununda belirtilen teknik ve idari tedbirler alınmak sureti ile muhafaza edilecektir.
 • Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.
 • Adınıza tanımlanmış e-posta adresi 1 yıl daha açık kalarak, yönlendirme yapılacaktır.
 • Şirket telefonları işten ayrıldıktan sonra bilgiler silinecektir
 • Kamera kayıtlarınız 30 gün süre boyunca saklanacak ve silinecektir
 • Personel takip sisteminde işten ayrılır ayrılmaz silinecektir.
 • Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.
 • VERİ SAHİBİ HAKLARI:

Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklarınız vardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  (Talep için İnsan Kaynakları Departmanı’ndan form isteyiniz)
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki 4 verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ

Albatros Turizm Yat Ve Marina İşletmeciliği A.Ş.

Sarıana Mah. Mustafa Münir Elgin Bulvarı no:46 MARMARİS/MUĞLA

KEP ADRESİ:  albatrosmarina@hs02.kep.tr

İLETİŞİM:  kvkk@albatrosmarina.com