İŞLETME İÇERİSİNDE VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN ÇALIŞAN GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gereğince (Bundan sonra “KANUN” olarak anılacaktır.) Türkiye’de kurulu ALBATROS TURİZM YAT VE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, Misafirlerine, çalışanlarına ve tedarikçilerine  ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu ve yetkilendirdiği kişiler arasındaki hükümleri belirler.

Tanımlar

Veri Sorumlusu: kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olanlardır.

Yetkilendirilen Çalışan: Veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek kişilerdir.

 1. Yetkilendirilen çalışan, Kişisel ve özel nitelikli verileri, Veri sorumlusu tarafından verilen yetki ile, kişisel verilerin yalnızca Veri Sorumlusu adına ve KANUN ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işleyecektir.
 2. Yetkilendirilen çalışan, kişisel ve özel nitelikli verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri Veri Sorumlusu ile birlikte almalı ve alınmasını sağlamalıdır.
 3. Yetkilendirilen çalışan, işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, durumu en kısa sürede Veri Sorumlusuna bildirir.
 4. Yetkilendirilen çalışan, işlenen kişisel verilerin ihlal bildirimlerini en kısa sürede Veri Sorumlusuna bildirir.
 5. Yetkilendirilen çalışan, bu sözleşmede yer alan hükümlerin yerine getirilmesi ile ilgili ortaya çıkan sorunlar hakkında Veri Sorumlusuna en kısa sürede bilgi verir.
 6. Yetkilendirilen çalışan; kişisel verileri veri sorumlusu adına, onun verdiği talimatlara ve sözleşmeye uygun olarak işler. Herhangi bir sebeple veri sorumlusunun talimatlarına ve sözleşmeye uygunluk sağlanamazsa, veri sorumlusunu konu ile ilgili en kısa sürede bilgilendirir.
 7. Yetkilendirilen çalışanın iş akdinin feshedilmesi halinde, veri sorumlusunun tercihine bağlı olarak, kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri sorumlusuna geri vereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder.
 8. Yetkilendirilen çalışan; kişisel verilerin adli bir makamdan gelen ve kişisel verilerin söz konusu adli makama açıklanmasını gerektiren yasal olarak bağlayıcı talepleri ve kişisel verilere yetkisiz kişilerce erişilmesi durumunu en kısa sürede veri sorumlusuna bildirir.
 9. Yetkilendirilen çalışan, sözleşme kapsamında veri sorumlusundan gelen soruları mümkün olan en kısa sürede usulüne uygun olarak cevaplandırır.
 10. Yetkilendirilen çalışan, taahhüt ve yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine yönelik veri sorumlusunun denetim yapma ve yaptırma yetkisine sahip olduğunu kabul eder ve bu yönde gerekli kolaylığı sağlar.
 11. Yetkilendirilen çalışan sözleşme konusu hizmeti ifa ederken, sözleşmeye konu kişisel verileri, bir alt işverene aktarması gereken hallerde, veri sorumlusunu ispat edilebilir şekilde bilgilendirmeli ve onayını almalıdır.
 12. Yetkilendirilen çalışan, işledikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar.
 13. Yetkilendirilen çalışan için bu yükümlülük herhangi bir süre ile sınırlı değildir.
 14. İşbu sözleşme 13 (on üç) maddeden oluşmuştur.


VERİ SORUMLUSU :

Albatros Turizm Yat Ve Marina İşletmeciliği A.Ş.

Sarıana Mah. Mustafa Münir Elgin Bulvarı no:46 MARMARİS/MUĞLA

E-mail: kvkk@albatrosmarina.com

İmza/Kaşe:

YETKİLENDİRİLEN ÇALIŞAN:

Ad Soyad:      

Açık Adres:    

Tel No:

E-posta:

İmza